Szemben a világgal

Vannak olyan híres történelmi személyiségek, akik egyedi látásmódjukkal és tevékenységükkel messze megelőzték a kort, amelyben éltek, illetve úgy is fogalmazhatnánk, saját elképzelésük szerint alakították népük – s sokszor ez által Európa, tágabb értelemben véve pedig az egész emberiség – jövőjét. S ha ezek az emberek sokszor el is buktak, a jövőkép, amit megfogalmaztak, a kitűzött cél, aminek megvalósítására törekedtek nem múlt el nyom nélkül. Ilyen történelmi nagyság volt Bonaparte Napóleon is, akinek tetteiről, küzdelmeiről, sikereiről – sőt érdemtelen bukásáról is – a történelemkedvelőknek olvasni mindig igazi csemegének számít.

Ennek a hadtörténelmi munkának az elsődleges tárgya a Napóleonhoz köthető 1814-beli események – ami ez időtájt már elsősorban Franciaország védelme volt – bemutatása és azok értékelése. Ekkor már két évvel vagyunk túl azon az oroszországi hadjáraton mely kudarca megpecsételte a francia birodalom, és az azt vezető császár – aki nem mellesleg egy személyben zseniális hadvezér is volt – sorsát. Az ellene szövetkező koalíció mind haderőben, mind anyagi háttérben felülmúlta Franciaországot, mégis ennek az évnek a reménytelennek látszó védekező harcai nem csak kétségbeesett hátrálást, hanem bizakodásra okot adó sikereket is eredményeztek. Mindamellett Napóleon vállán nem csak a katonai vezetés, de a birodalom gazdasági biztosítása és a politikai játszmák lehetséges – bár meglehetősen beszűkült – lehetőségei is nyugodtak.
A kötetből megismerhetjük a Napóleon ellen szerveződött koalíció tagországait, s azok céljait is. Ez alapján egyértelműen kitűnik, hogy ami valóján összetartotta őket, az az egyetlen közös céljuk – akárcsak közel 130 évvel később a Szövetségesek és a Szovjetunió esetén Hitlerrel és az általa vezetett III. Birodalommal szemben – az volt, hogy a napóleoni rendszert felszámolják, a császárt pedig letaszítsák a trónjáról. Mindez azonban nem ment könnyen, mert nem akárki, hanem egy katonai zseni – aki nem mellesleg övéi előtt végtelen népszerűségnek is örvendett – volt az ellenfelük.
Olvashatunk a harcok, csaták mellett – melyek könnyebb megértését, átlátását rajzolt vázlatok is segítik – az akkori kor mindennapjairól, az iparosok, polgárok, egyszerű földművesek háború okozta megpróbáltatásiról. Mindezek elősegítik egy átfogó kép, egy hiteles korrajz kialakulását az adott időszakról nem csak katonai, de civil vonatkozásban is. Egy olyan ma már rég letűnt világban érezhetjük így magunkat, amely bár ma már a múlté, a korszak embereinek szenvedései, hányattatásai, kiszolgáltatottsága némi empátiával mindenki számára egyértelmű és átélhető lehet.
Úgy tűnik a történelem és a hadtörténelem iránt érdeklődők legszívesebben a II. világháború történéseiről olvasgatnak leginkább, s ebben a témakörben is jelenik meg a legtöbb ilyen jellegű szakmunka a kiadóknál. Éppen ezért jelent ragyogó színfoltot a kínálatban egy olyan lebilincselően érdekes történészi kötet, amely az alig több mint kétszáz éve történt háborúskodást – mely Európa sorsát, fejlődési irányát legalább egy évszázadra meghatározta – hitelesen elénk tárja. Nincs szükségünk fantázia szülte meseregényekre, minden alapot nélkülöző filmfeldolgozásokra, ha maga a világtörténelem teremtett egykoron számunkra mindennél érdekesebb és fordulatosabb drámai eseménysorozatokat, amiket most egy remek, olvasmányos, tényeken alapuló könyvben tár elénk a kötet szakírója.
Tölgyesi Tibor

Andrew Uffindell
Napóleon 1814

Peko Publishing 2021
Ára:  6990 Ft