Adatvédelmi tájékoztató

A www.programguru.hu honlap tulajdonosa, a Művészeti Projekt Kft. (1076 Budapest, Thököly út 11.) összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, ezúton teszi közzé jelen nyilatkozat formájában adatvédelmi, illetve adatkezelési elveit.

A Művészeti Projekt Kft (a továbbiakban: tulajdonos) kizárólag az érintettek előzetes írásbeli hozzájárulásán alapuló, önkéntes adatszolgáltatása révén végez adatkezelést.
A www.programguru.hu. internetes oldal látogatása során személyes adat megadása nélkül szabadon kereshet. Név nélküli internetes látogatása során keletkezett adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, ezen rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot. A tulajdonos a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (például: IP-cím, a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje, stb.) úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Ezen adatok – a felhasználó döntésétől függően – utólagosan törölhetők a merevlemezről, illetve a cookie-k használatát a felhasználó a böngészőben megtilthatja.

A www.programguru.hu weboldalon hírlevélre való feliratkozásra van lehetőség, amelyhez az oldalon szereplő személyes adat (név, lakhely (ország, város), e-mail cím) megadása szükséges. A tulajdonos az érintettek által megadott személyes adatot, az adatkezelési jogosultság érintett általi visszavonásáig, az alábbi célok megvalósulása érdekében, és kizárólag az ahhoz szükséges mértékben kezeli és használja fel:

Budapesti programajánlót, külön kiemelve a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. szervezése alatti kulturális híreit tartalmazó, nyári idényben két heti, a köztes időszakban havi rendszerességgel, magyar nyelven kiküldésére kerülő hírlevélhez. 
A tulajdonos a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat harmadik személyek részére nem adja tovább, kivéve, ha ahhoz az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulását adja.

A www.programguru.hu oldal látogatói által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat a tulajdonos kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján egészíti ki vagy kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal.
A tulajdonos a tőle elvárható legmagasabb védelem nyújtását a személyes adatok kezelésére és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférések megakadályozására magas színvonalú technikai védelmi intézkedések és gondos belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. Tulajdonos kiemelt adatvédelmi feladatként óvja, és szigorúan bizalmasan kezeli regisztrált ügyfeleinek személyes adatait. Vonatkozó intézkedéseivel és eljárási rendjével eleget tesz az európai uniós és nemzetközi adatvédelmi előírásoknak, illetve szabványoknak, ezáltal védve ügyfelei és szerződéses partnerei érdekeit, továbbá eleget tud tenni a szerződéses szabadság keretein belül általa vállalt üzleti titoktartási és know-how megőrzési kötelezettségeknek.
Tulajdonos csak időszerű és pontos adatokat kezel olyan időtartamban, amely a mindenkori adatkezelés céljához mérten szükséges. Amennyiben az adatkezelés célja már nem áll fenn, tulajdonos haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül külön kérelem nélkül törli a vonatkozó személyes adatokat.

Tulajdonos az érintettet kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról.

Tulajdonos az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. Az érintett bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak-, vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét.
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy tulajdonos a személyes adatait jogosulatlanul kezeli, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Tulajdonos az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben tulajdonos az érintett kérelmében foglaltakra a fenti határidőn belül nem válaszol, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti, az érintett a Fővárosi Törvényszékhez vagy a lakóhelye, illetve a tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.
Amennyiben az érintett vagy bármely harmadik személy úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet.

A Művészeti Projekt Kft. az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat az info@programguru.hu e-mail címen,
1081 Budapest, Kiss József utca 9.