Adatvédelmi tájékoztató

A www.programguru.hu honlap tulajdonosa, a Letterus Bt. (1104 Budapest, Harmat utca 72. 2. lház. III. em. 9. ajtó) összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltakkal, ezúton teszi közzé jelen nyilatkozat formájában adatvédelmi, illetve adatkezelési elveit.

A Letterus Bt. (a továbbiakban: tulajdonos) kizárólag az érintettek előzetes írásbeli hozzájárulásán alapuló, önkéntes adatszolgáltatása révén végez adatkezelést.
A www.programguru.hu. internetes oldal látogatása során személyes adat megadása nélkül szabadon kereshet. Név nélküli internetes látogatása során keletkezett adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, ezen rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot. A tulajdonos a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (például: IP-cím, a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje, stb.) úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Ezen adatok – a felhasználó döntésétől függően – utólagosan törölhetők a merevlemezről, illetve a cookie-k használatát a felhasználó a böngészőben megtilthatja.

A tulajdonos a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat harmadik személyek részére nem adja tovább, kivéve, ha ahhoz az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulását adja.

A www.programguru.hu oldal látogatói által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat a tulajdonos kizárólag az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása alapján egészíti ki vagy kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal.

A tulajdonos a tőle elvárható legmagasabb védelem nyújtását a személyes adatok kezelésére és az esetleges azokhoz történő jogosulatlan hozzáférések megakadályozására magas színvonalú technikai védelmi intézkedések és gondos belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. Vonatkozó intézkedéseivel és eljárási rendjével eleget tesz az európai uniós és nemzetközi adatvédelmi előírásoknak, illetve szabványoknak, ezáltal védve ügyfelei és szerződéses partnerei érdekeit, továbbá eleget tud tenni a szerződéses szabadság keretein belül általa vállalt üzleti titoktartási és know-how megőrzési kötelezettségeknek.

Tulajdonos csak időszerű és pontos adatokat kezel olyan időtartamban, amely a mindenkori adatkezelés céljához mérten szükséges. Amennyiben az adatkezelés célja már nem áll fenn, tulajdonos haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül külön kérelem nélkül törli a vonatkozó személyes adatokat.

Tulajdonos az érintettet kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelést, valamint az adatfeldolgozást végző személyekről, az adatkezelés időtartamáról.

Tulajdonos az érintett kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről. Az érintett bármikor, indokolás nélkül kérheti adatainak-, vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja a korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyét.

Tárhelyszolgáltató

Websupport Magyarország Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 25138205-2-41
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-381419

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy tulajdonos a személyes adatait jogosulatlanul kezeli, tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Tulajdonos az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben tulajdonos az érintett kérelmében foglaltakra a fenti határidőn belül nem válaszol, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti, az érintett a Fővárosi Törvényszékhez vagy a lakóhelye, illetve a tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

Amennyiben az érintett vagy bármely harmadik személy úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Letterus Bt. az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat az info@programguru.hu e-mail címen várja.